fbpx

REGULAMIN GŁOSOWANIA NA INSTAGRAMIE – MECZ POLSKA/ALBANIA

§1  Postanowienia Ogólne

Organizatorem Głosowania jest firma WELLBENA sp.z o. o. z siedzibą w Czerwonka 28, 

08-300 Czerwonka identyfikującą się numerem NIP 8231668995 , REGON 389833780

 KRS 0000919031 kapitał zakładowy 10 000,00 zł dalej zwany „Organizatorem”. 

 1. Głosowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 2. Głosowanie rozpoczyna się dnia 27.03.2023 r. o godz. 8:00, a kończy się dnia 27.03.2023  r. o godz. 20:45 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Głosowania

 1. Udział w Głosowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Głosowaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 
 3. Uczestnikiem Głosowania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 4. Z udziału w Głosowaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Głosowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Głosowaniu, w czasie jego trwania, Uczestnik w wytypuje wynik meczu Polska-Albania w komentarzu pod postem dotyczącym meczu na profilu Organizatora
 6. Uczestnik może wziąć udział w Głosowaniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Głosowaniu komentarzy, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w komentarzu słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzcó

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Głosowania, Organizator powoła Komisję ds. Głosowania. W jej skład wejdą dwie osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Do zadań Komisji ds. Głosowania należeć będzie czuwanie nad prawidłowością wyboru Zwycięzców Głosowania, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Głosowania, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie trzech Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Po zakończeniu meczu, Komisja ds. Głosowania dokona oceny pierwszeństwa prawidłowo wytypowanych wyników wykonanych przez i wyłoni wśród Uczestników 3 Zwyciezców, który w ocenie Komisji ds. Głosowania jako pierwsi prawidłowo wytypowali wynik meczu Polska – Albania.  
 4. Zwycięzcom Głosowania przyznana zostanie następująca nagroda:

– zestaw batonów Dobry Squad ( 10 szt batonów CHOCO Salty Caramel). 

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 28 marca 2023r.

Każdy Zwycięzca Głosowania zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną najpóźniej dnia 28 marca o godzinie 22:00.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 2 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres k.kalinowska@dobrysquad.pl  informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja ds. Głosowania wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Głosowaniu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.

Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres e-mail biuro@dobrysquad.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Głosowania, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Głosowania, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Głosowanie.
 4. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@dobrysquad.pl
 6. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Głosowania przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: głosowania na instagramie – mecz polska/albania” na adres  e-mail biuro@dobrysquad.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2023 r. 
 2. Głosowanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Głosowania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika komentarza w typowanym wynikiem meczu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Głosowania udostępniony jest w czasie trwania Głosowania w bio w profilu w serwisie Instagram @dobrysquad_pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Głosowania.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejsze Głosowanie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez serwis Instagram ani z nim związane.Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Głosowania jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Głosowania.  
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.